انتظار يعني احساس تنگنا ! (۱)

تا وقتي احساس تنگنا نكنيم منتظر نمي شيم. اين احساس تنگنا هم في هذه السّاعة و في كلّ ساعة بايد باشد. اصلاً فرج در مقابل تنگناست. من در بهترين جمع ها هم باشم بايد بگم: باز هم جمع با يوسف فاطمه يه چيز ديگه اي مي شه.