انتظار يعني احساس فقر! ( ۲)

هر چي هم داشته باشم تا وقتي امامم بالاي سرم نباشد فقيرم. اين زبان حال ما بايد باشد: يا أيِها العزيز! مسّنا و أهلنا الضُرّ و جئنا ببضعة مزجاة فأوف لنا الكيل و تصدّق علينا 12/88. چقدر حال ما بدون او حالت ضُرّ است؟ چند بار در روز دستمون را جلوي او دراز مي كنيم كه: آقا! تصدّق علينا؟ همين مشكل ماست! حتماً در سخنراني هاي عمومي از مقام معظم رهبري شنيديد كه مي فرمايد: اگر شكوه اي داشته باشم به امام زمان مي گويم. او احساس فقر مي كند، ولي من و شما بيشتر اوقات فيلم بازي مي كنيم.