غمگنان خیزید و اشک افشان کنید ،ای همه دلدادگان روی دوست، ای مصیبت دیدگان کوی دوست ،آفتابی در شبی از دست رفت ...