ما شيعيان امام زمان داريم باز هم باور نمی کنيد ؟ . . . . . . . . . .

لبيك يا حسين ...                                                                                                      

شعاري كه شيعيان در لبنان دادند جنگيدند و شهيد شدند و البته در عاقبت پيروز ...

اين سفره الهي هم  جمع شد ولي باوركنيد باب شهادت هنوز هم  باز باز است..