باور کنيد روزی می آيد ...

مولای من!.. سبب اتصال فرش به عرش!.. حبیب کائنات!.. آرام جان!.. سرور دل بی قرار و چشم انتظار!..فرزند طه و محکمات!.. فرزند یس و ذاریات!.. به گمانم تا حریم تو هم تنها، یک قدم مانده است...میهمان نوازی کن مولا!.. بیا

                        بیا تا میلادت با حضورت جشن بگیریم

دلم نمی آید که من این جشن را به کسی تبریک بگویم تا خودش است تا امید است تا اعتقاد است تامل می کنم تا خودش آید آن موقع ...

                                                                                                       مهدی جان مادرت بیا