رهبرانقلاب:اگرآمريكا دست از پاخطا كند،حركت‌انرژي درمنطقه‌به‌خطر مي‌افتد

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب در ادامه فرمايشاتشان در حرم مطهر امام خميني (ره) تصريح فرمودند: اگر آمريكا در مورد ايران ، دست از پا خطا كند ، حتما حركت انرژي از اين منطقه به خطر جدي خواهد افتاد.


رهبر معظم انقلاب خطاب به آمريكايي‌ها تاكيد كردند: شما هرگز قادر نيستيد امنيت انرژي را در منطقه تامين كنيد.

حضرت آيت الله خامنه‌اي با بيان اينكه ما شروع‌كننده جنگ نيسيتيم با هيچ دولتي سرجنگ نداريم، خاطرنشان فرمودند: ما آرمان بلندي داريم كه مي خواهيم نيروهايمان را صرف كنيم تا به آن آرمان برسيم و آن ساختن ايراني است كه خوشبختي مادي و معنوي مردم را تامين كند و الگويي براي ملت هاي ديگر باشد.

رهبر معظم انقلاب با بيان اينكه ايران تهديدي براي كسي نيست ، تاكيد كردند: ما به آرمانها و منافع ملي خود پايبنديم و كسي كه منافع ملي ما را تهديد كند، تيزي خشم ملت ايران را خواهد ديد.