روضه العباس در فاطميه

در شام شهادت حضرت زهرا در فاطميه اول روضه العباس برنامه دارد .

آدرس هيئت : خ پيروزی خ کريمشاهيان حسينيه جوانان حسينی