رئيس جمهور بر ضرورت حمايت همه مسلمانان جهان از دولت مردمى فلسطين تاكيد كرد

                                                                  دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهور ادامه مقاومت، آبادكردن فلسطين و افشا كردن ماهيت جعلى رژيم صهيونيستى را مهمترين اولويت هاى دولت مردمى فلسطين دانست و بر ضرورت حمايت همه مسلمانان جهان از دولت مردمى فلسطين تا تحقق آرمان فلسطينى تاكيد كرد.    
رئيس جمهور يكشنبه شب در ديدار محمود الزهار وزير امور خارجه فلسطين با اشاره به مقاومت هوشمندانه، مومنانه و مظلومانه ملت و دولت فلسطين خاطرنشان كرد: جوانان مومن و خداجوى فلسطينى بايد با حفظ وحدت و تقويت انسجام ملى زمينه آزادى قدس شريف را فراهم كنند.    
دكتر احمدى نژاد با بيان اينكه امروز شرايط منطقه و جهان به سرعت در حال تغيير به نفع ملت هاى مستقل و حق طلب است تاكيد كرد: بايد مقاومت و ايستادگى را به عنوان تنها عامل اصلى و تعيين كننده در مبارزه با زورگويان و قدرت هاى جعلى افزايش داد زيرا اقتدار امروز ملت فلسطين نيز ثمره و تجلى مقاومت است.    
 رئيس جمهور ضرورت افشاى جعلى بودن مبانى و ساختارهاى رژيم صهيونيستى را خاطرنشان و تصريح كرد: افشاى ماهيت رژيم غاصب اهرم فشارى عليه سران صهيونيسم و حاميان آن است و امروز سران برخى كشورهاى غربى نيز بخاطر حمايت از اين رژيم جعلى بين ملت خود جايگاهى ندارند.    
دكتر احمدى نژاد با بيان اينكه فلسطينيان بايد براى احقاق حق مردم فلسطين و رفع اشغالگرى، در كنار مقاومت از قدرت افكار عمومى در مبارزه با رژيم اشغالگر قدس بهره گيرند، گفت: برگزارى رفراندوم و همه پرسى با حضور همه فلسطينيان به عنوان صاحبان اصلى اين سرزمين يكى از مواردى است كه مى تواند باعث حل مسئله فلسطين شود.    
 رئيس جمهور فلسطين را خط مقدم جبهه مبارزه اسلام عليه دشمنان بشريت دانست و تاكيد كرد: ملت و دولت ايران و همه ملت هاى بيدار همواره پشتيبان و حامى ملت و دولت فلسطين براى آزادسازى قدس شريف و عزت و سربلندى مسلمانان جهان هستند.    
آقاى محمود الزهار وزير امور خارجه فلسطين نيز در اين ديدار ضمن عرض تسليت درگذشت پدر رئيس جمهور گزارشى از فعاليت هاى دولت مردمى فلسطين ارايه و تاكيد كرد: ملت و دولت ايران همواره حامى ملت فلسطين و مقاومت و الگويى براى ساير دولت هاى مسلمان بوده اند.