آخرين خبر از سيد جواد ذاکر

سید جواد ذاکر همچنان رو به بهبودی است و همه اطرافیان خود را نیز شناسایی می کند.

> شاید جالب ترین خبر این باشه که دیروز عبدالرضا هلالی بر سر بالین سید جواد ذاکر حاضر و روضه خوانده است و اشک از دیدگان سید جواد ذاکر جاری شده است.

> و اما بیمارستان میلاد اعلام کرده که اجازه ورود هیچ کس را برای ملاقات سید جواد ذاکر نمی دهد و توصیه کرده که کسی برای ملاقات به بیمارستان نیاید.