دنده عقب

گفت: در خبرها آمده بود كه برخي از برنامه ريزان اقتصادي سابق و اسبق به سياست هاي اقتصادي دولت كنوني انتقاد كرده اند.
گفتم: انتقاد كه كار بدي نيست.
گفت: ولي به چيزهايي انتقاد كرده اند كه بيشتر آنها نتيجه عملكرد قبلي خودشان بوده است...
گفتم: اگر عملكرد قبلي خودشان را غلط مي دانند بايد از آن عبرت گرفته باشند نه اينكه...
مي گويند، شخصي با ماشينش دنده عقب از يك جاده باريك كوهستاني بالا مي رفت، پرسيدند اين چه وضعيه؟ گفت؛ شايد آن بالا جاي دور زدن نباشه. بعد از نيم ساعت ديدند باز هم داره دنده عقب پايين مياد، پرسيدند، پس چرا اينجوري؟... جواب داد؛ اون بالا جا بود، دور زدم!!