بی پرده با امام عصر

كليدش كجاست؟
.
.
.
جاده هاي بي انتها رو به افق جاري اند
ما در ابتداي جاده به انتظار نشسته ايم
تا با تو
تا انتها، تا خدا برويم
اين تقدير انتظار با كدام قدر اميخته است؟
.
.
.
با اميد
با تلاش
بادعا،دعاي“ امن يجيب“
براي خلافت زمين
چند بار بخوانم
چند بار بخوانيم؟
كار جنون ما به تماشا كشيده است.
نمي دانم كه دعاي مستجاب تو
چرا در ظهور اجابت نمي شود ؟
.
.
.
انگار بادعاي ما بندگان منتظر گره خورده است .
در قنوت ،در صبح جمعه، در كعبه
با دعاي ما ،با انتظار ما
با امادگي ما،امادگي همه
قفل را ما زده ايم
كليدش كجاست؟نمي دانيم
چند دندانه اش كم است؟
تو بگو
تا انتظار به پايان برسد.