● هیچ کی مثل تو نبود...ها ها ها !!!

صدای تو بیداری بیشه
آواز سبز برگه
صدای تو پر وسوسه مثل
شبخونی تگرگه
صدای تو آهنگ شکستن
بغض یه دنیا حرفه
تصویری از آواز صریح
قندیل نور و برفه
هیچ کی مثل تو نبود
هیچ کی مثل تو نبود
هیچ کی مثل تو منو باور نکرد
هیچ کی با من مثل تو
توی نقب شب من سفر نکرد
هیچ کی مثل تو نبود
ساده مثل بوی پاک اطلسی
یا بلوغ یه صدا
میون دغدغهء دلواپسی
هیچ کی مثل تو نبود
هیچ کی مثل تو نبود
تو غرورت مثل کوه
مهربونیت مثل بارون مثل آب
مثل یه جزیره دور
مثل یه دریا پر از وحشت خواب
هیچ کی مثل تو نبود
هیچ کی مثل تو نبود
هیچ کی مثل تو نرفت
هیچ کی مثل تو نموند
شعرای تنهاییمو
هیچ کی مثل تو نخوند
همه حرفام مال تو
همه شعرام مال تو
دنیای من شعرمه
همه دنیام مال تو

هیچ کی مثل تو نبود

***
شايد تقصير من است. مني كه خاطره كشي مي كنم. شايد هم مقصر، تقدير من است. اما از ساعت پنج صبح اين ترانه را مي شنوم و با خودم فكر مي كنم كدام يك از ادم هاي زندگيم، انقدر برايم عزيز مانده اند كه لايق ترانه باشند، لايق اين ترانه باشند. هيچ كدام از خاطره هاي محو من، به مرزهاي اين ترانه هم نزديك نمي شوند. ادم هاي رفته، عشق هاي گذشته...بعضي ها كه جز تلخي چيزي نگذاشته اند..بعضي را هم هنوز به ياد مي اورم و لبخند كمرنگي مي زنم. اما در شان اين ترانه...نه ! هيچ كدام! هيچ كدام نيستند. در تمام زندگيم فقط براي يك نفر ترانه گفته ام. دروغ چرا؟ مثل سگ پشيمانم. حاضرم پول بدهم ان ترانه را با دستخطم پس بگيرم. پول بدهم ترانه ام را پس بگيرم. پول بدهم ،ترانه ام را بخرم.