اسامي امام زمان در اديان مختلف

اسامی مبارک حضرت مهدی علیه السلام با الفاظ مختلفی در بسیاری از کتب مذهبی اهل ادیان و ملل مختلف جهان آمده که برخی از آنها چنین است: "صاحب" در صحف ابراهیم، "قائم" در زبور سیزدهم، "قیدمو" در تورات به لغت ترکوم، "ماشیع" مهدی بزدگ- در تورات عبرانی، "مهمید آخر" در انجیل، "سروش ایزد" در زمزم زردشت، "بهرام" در ابستاق زند و پازند، "بنده یزدان" در زند و پازند، "لند بطاوا"در هزارنامه هندیان،"شماخیل" در ارماطس، "خوراند" در جاویدان، "خجسته" در کندال فرنگیان، "خسرو" در کتاب مجوس، "پرویز" در کتاب برزین آذر فارسیان، "فردوس اکبر" در کتاب قبروس رومیان، "قاطع" در کتاب قنطره، "منصور" در کتاب دید براهمه، "ایستاده" در کتاب شاکمونی، "ویشنو" در کتاب ریگ ودا، "فرخنده" در کتاب وشن جوک، " راهنما" در کتاب پاتیکل، "پسر انسان" در عهد جدید، "سوشیان" در کتاب زند زردشتیان، "فیروز" در کتاب اشعیای پیامبران و...