باب شهادت باز باز است..

 

 

گر مرد رهی میان خون باید رفت

از پای فتاده سر نگون باید رفت

 

سپاه محمد توسط شیر مردان بی  کارت و شناسنامه و درجه حزب اللهی در حال سازماندهی است .