سپاه غریب

    این ندای «هل من ناصر ینصرنی» است که بگوش می رسد بپا خیزیم که عاشورا نزدیک است .