روزگار آینه را محتاج خاکستر کند

تو اگر مي دانستي ... كه چه زخمي دارد.... خنجر از دست رفيقان خوردن.... از من خسته نمي پرسيدي .... كه چرا تنهايي 

نمی دانم چی بگم ؟ ....

من کیم و چیم این دو واژه گاه در در فکرم مانند مالیخولیا آنقدر تکرار می شود تا معنای اصلیش را دست می دهد .چه زمانه ای شده ارزشها به مد تبدیل شده ، شعور ها به شعار و یا به قول خودم دشمنان دوست و دوستان دشمن شده اند. درست از همون منطقه ای که فکر می کنی پاکسازی شده پاتک می خوری ، در لحظه خستگی و دلتنگی برای درد دل سر به شانه همون کسی می گذاری که خنجر به پهلویت می زنه. الان لحظه وداع پنجشنبه و لحظه سلام جمعه است . حتی این جا هم این شب جمعه ای خواب برچشمانم نمی آید . یه نگاهی به بیرون می کنم یک جمله به ذهنم می رسد این جا نا کجا آباد است من و این جا چه شوخی جالبی . مگر ماهی بدون آب می تواند زنده باشد ، دلم تنگه دلم می خواهد بروم تو تونل زمان برگردم عقب . چشمم می بندم دل راهی می کنم .خودم را می بینم که یه گوشه ای نشستم حاج قربون داره کمیل می خونه انگار تو بهشتم نه واقعا این جا باشی می فهمی آن جا بهشته  دلم داره دیگه ریش میشه فراز ها یکی یکی می آید و می رود می رسد به این فراز ( ظلمت نفسی ) دلم بیشتر می گیره ، آره خودم به خودم بد کردم . اما چه فایده همه این ها مثل سرآب هر چقدر بیشتر فکر می کنم بیشتر از اون حال و احوال دور می شوم هیچ وقت فکر نمی کردم روزی حسرت اون روز ها را بخورم . این جا مثل معاد است حاضری همه چیزت بدهی یک لحظه فقط یک لحظه اون حال و احوال لمس کنی ولی چه فایده کدومتون حرف من را می فهمید . آدم ها چند دسته می شوند خیلی تا هستن کسی اون ها را یاد نمی کنه وقتی رفتند همه اون یاد می کنند، دسته دیگر هم زمان بودن وهم زمان رفتند همه اورا یاد می کنند ودسته سوم که دسته ما آواره هاست فراموش شدگان هستیم چه در زمان بود و چه در زمان نبود کسی ما را یاد نمی کند ولی این را می گم ای فراموشکاران بدانید فراموش شده گان هیچ گاه شما را فراموش نمی کنند . به خدا منظورم با کسی نیست به کسی برنخوره نمی خواهم مظلوم بازی در بیاورم چون در نوع خود خیلی آدم قدی هستم ولی می گم آهای اهل زمونه قدری انصاف ، از ما که گذشت با دیگران مثل ما تا نکنید  .       باز هم لبخند می زنم باز هم به زور کدیئن هام و می گم به قول نمی دونم کیم :       این نیز بگذرد ....

سایتون کم نشه

م . ص . اعتماد