حرف دل ديگر

من روز های گذشته با قلمی تند از خیلی ها که این مدت اخیر در حق بنده کم لطفی کرده بودند انتقاد کردم و امروز میلاد بزرگ مظلوم عالم حضرت علی (ع) است به پاس این روز بنده می خواهم سعی کنم بدی ها گذشته که در حق من انجام شده را فراموش کنم وبه خوبی ها یش فکر کنم ولی انشاء الله بتوانم .از امروز می خواهم یک فرمت در زندگی خود بکنم امیدوارم در میان راه دوباره هنگ نکنم .اما بازم می گم ته دلم  هنوز نتوانسته ازخیلی زخم زبان ها و بی حرمتی ها بگذرد ولی از امروز سعی می کنمدر موقع شادی آروم بخندم تا غم بیدار نشه و اگر یک روز هم غمگین شدم آرام گریه کنم تا امید وشادی نا امید نشند .