اولين روز وکلی سور پرايز

امروز اولین روزی است که به تهران آمدم .کمکی روز اول برام جالب بود چون هرکسی را که تو این ۲۱ روزه تصمیم گرفتم نبینم  ظرف مدت ۳ساعت دیدم .اما جای باحال این جا بود هرکس با دیدن بنده واکنش خاصی نشان می داد یکی می گفت : دادش شما دیگه یاعلی دیگه پرچمت آمد پایین دیگری می گفت : متاسفم که نتوانستی این تعامل اجتماعی را یاد بگیری آخه کسی بخواهد برود مسافرت مقداری شعور به خرج می دهد و خدا حافظی می کند و یکنفر دیگر هم فقط دندون هایش را روی هم سایید وگفت : بی معرفت برو گمشو از جلوی چشام می مردی جواب تلفنم بدهی والبته بودند دوستانی که مرا دیدند از ترس خرج یک سلام زیر چشمی به من یه نگاه کردند یه ویراجی دادند درضمن ۲-۳ تا گنده هم تو دلشون به من گفتند . اما روی هم رفته امروز روز بسیار خوبی بود زیرا شب وقتی دور سفره  خانواذه ام را می دیدم همه بودند بدون اینکه کسی به علت مشکل و یا کار نیامده باشد

                                                                                                 یا علی