اين کجا و آن کجا ...

                                    به نام خداي شهدا

%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg

- گريه هاي نيمه شب از خوف خدا کجا و خنده هاي بي خيالي و مستانه امروزي کجا !

- بدن سوراخ سوراخ شده شهيدان کجا و بدن خالکوبي شده و... کجا !

- فرياد يا حسين(ع) از ترس شيميايي کجا و نعره مستانه از شب نشيني ها کجا !

- تکه تکه شدن بدن شهيد به وسيله خمپاره کجا و از پا در آمده توسط هوي و هوس کجا !

- سوز عطش توپ و تانک کجا و گرما و شعله سيگار و دخانيات و... کجا !

- لباس خاکي و بي رياي بسيج کجا و لباس هوي متال و رپ کجا !

- سوز و سرما و برف کردستان کجا و سوز و سرماي زمستان در کوچه ها از بي خانماني کجا !

- جنون و موج جبهه کجا و مستي شراب و الکل ....کجا !

- گريه افتخار مادر شهيد از خبر شهادت فرزندش کجا و گريه ننگ خانواده معتاد از شنيدن مرگ او کجا !

- تلفات سه هزار مجروح عمليات والفجر 1 کجا و مبتلا شدن چندين هزار نفر به ايدز و....کجا !

- احيا گرفتن و شب زنده داري کجا و شب گردي و الواتي و تا صبح پاي فيلم مبتذل و....کجا !

- اسارت چندين ساله اسراي جنگ کجا و اسارت صد ساله و دربند هوي و هوس بودن کجا !

و خلاصه مجنون کجا و خانه جنون کجا !

شهيد کجا و پليد کجا ! 

نماز بي ريا کجا و فرياد بي صدا کجا !

                                                                                               اين کجا   

                                                                                              و آن کجا !

 

/ 0 نظر / 7 بازدید