...پيکار کنيد و بگذاريد دامان کفن تان به جاي لکه ي سياه ننگ

این بار هم عقل در محاسبات خود اشتباه کرده است


ماندن وجنگیدن در شرایطی که این مردمان واقع شده اند


با عقل جور در نمی آید. این کار جز از عشق بر نمی آید...


ودر آخر....:


خدایا!


وجودم اشک شده است ، همه ی وجودم از اشک میجوشد،می لرزد،می سوزدوخاکستر میشود.


اشک شده ام ودیگر هیچ.


به من اجازه بده که درجوارت قربانی شوم وبر خاک ریخته شوم واز وجود اشکم غنچه ای بشکفد


که نسیم عشق وعرفان وفداکاری از آن سرچشمه بگیرد!


خدایا !


تورا شکر میکنم که باب شهادت را به روی بندگان خالصت گشوده ای تا هنگامی که همه راه ها


بسته است وهیچ راهی جز ذلت وخفت ونکبت باقی نمانده است، می توان دست به این


باب شهادت زد وپیروزمند وپر افتخار به وصول خدایی رسید.


"از مناجات های شهید دکتر مصطفی چمران

/ 0 نظر / 6 بازدید