آقا بيا ...

                                   چه روزها يک به يک غروب شد نيامدي...

                                   چه بغض هاکه در گلو رسوب شد نيامدي...

                                  خليل آتشين سخن ،تبر به دوش، بت شکن..

                                  خداي دوباره، سنگ وچوب شد، نيامدي ....

                                   براي ما که خسته ايم ودل شکسته ايم ،نه؟؟

                                   بـراي عــده اي چه خــــوب شد... نـــيامدي

                                              *********************.

                                           اي کاش رنـگ شهر بازيم نميداد

                                           در جبهه يا زهرا مرا بر باد ميداد

قبل از خوندن قابل ذکره که بنده با بعضي از موارد ذکر شده مخالف نيستم مثل رفتن به پارک وسينما وتفريح همه خوبن اما خدا کنه اين تفريحا رنگ خوشگذراني به خودش نگيره باعث بشه که خيلي از ارزشها وياد روزايي که خيليا رفتنو برا اين انقلاب زحمت کشيدن فراموش شه....

....ديگه توي اين دوران وقتي کسي دلش ميگيره راشو نمگيره بره بهشت زهرا(س).به قول خودشون جاهاي بهتر تري هم هست ...پارک وسينما ومهمونياي اون چناني....

ديگه لازم نيست برا رفتن لباس ساده ولباساي خاکي جبهه رو بپوشي....لباساي تنگ وکوتاه ورنگو وارنگي اومده....ديگه لزومي نداره که موهات  يه شونه ساده بزني وحواست به چشمات باشه که گناه نکني...گناه ديگه معني نداره...عشق ، صفا.....

وقتي دلتون ميگيره توي يکي از اين روزاي خدا الي الخصوص جمعه ها(اونم عصرش) ديگه نميخواد يادت بياد که يه امام زماني هم هست که نامه اعمال تو آره خود تو دستش وداره به حالت گريه ميکنه وتو هم به جاي اينکه همراهش بشي بلند ميشي وبراي اينکه فکر مبارکو مخدوش نکني بساط کباب وقليون... راه ميندازي ويا علي...

بوي آتيش وکباب ديگه يادمون نمياره که يه روزايي عزيزاني هم بودن که تو سنگرا وتانک ونفربرها...ميسوختن وبوي گوشت سوختشون...يا خدا..

ديگه هيچ کس حاضر نيست خودشو بندازه روي سيم خاردارها ومين،همه همديگه رو هل ميديم تا اون يکي بيفته روي مين ها وسيم خاردارا تا ما راحت تر از موانع رد بشيم...

 شهر شده پر از صداي بوق ماشيناو دستو سوت وکف وهلهله ،گوشامون وپر کرده تا نشويم صداي جانبازان بيمارستان ساسان وثارالله و...

فراموش کرديم سر زدن به جانبازان....اين حرفا چيه ؟؟اونا دارن از سهميه استفاده ميکنن....نميخواد فکر کسي باشي ...

ديگه فضاي شهر رنگ و بويي از شهدا نداره...فقط يه اسم که تابلو کردن سر کوي وبرزن واتوبانها ....به طور مثال از يکيمون که بپرسي شهيد عباس دوران کي بوده يه ساعت فکر ميکنيم و بعدش هم ميگيم نميدونيم...

تا هم ميايي از شهدا بگي ..ميگن بابا بسه مرده پرستي ...يادمون رفته که  ...:


/ 0 نظر / 7 بازدید